Få tilskud til kurser


AMU-kurser er tilskudsberettigede. Det betyder, at deltagere som er i beskæftigelse normalt kun betaler et mindre beløb for at deltage (dog gælder der specielle regler for personer med videregående uddannelse - læs mere nedenunder). Prisen afhænger af kursets faglige indhold og længde.

Personer med videregående uddannelse

Folketinget har 21. december 2010 vedtaget en ny lov (Lov nr. 1570) gældende fra 1. jan. 2011, der betyder, at personer med videregående uddannelse skal betale fuld deltagerbetaling på AMU-kurser (videregående uddannelse er uddannelse på højere niveau end erhvervsuddannelse).

Fuld deltagerbetaling vil på AMU-kurser på Aalborg Handelsskole typisk være på mellem 440–680 kr. pr. kursusdag. Deltagerprisen vil fremgå under det enkelte kursus. Videregående uddannelse er fuldført uddannelse over erhvervsuddannelsesniveau, fx:
  • Merkonom, kommunom, teknonom
  • Erhvervsakademiuddannelse / KVU (fx finansøkonom)
  • Diplomuddannelse fx. HD
  • Professionsbacheloruddannelse (fx lærer, sygeplejerske)
  • Universitetsuddannelse / Masteruddannelse
Bemærk: Uddannelser, der ikke længere eksisterer, skal indplaceres på det niveau, den har nu. Det vil sige, at en uddannelse, der på gennemførelsestidspunktet var en erhvervsfaglig uddannelse, men nu er en videregående uddannelse, indplaceres som videregående uddannelse.

VEU-godtgørelse

For hver medarbejder, der deltager i et AMU-kursus, kan der ydes VEU-godtgørelse. VEU-godtgørelsen udgør 80% af den maksimale dagpengesats, og udgør dermed pt. 679,20 kr. pr. dag. Ydelsen nedsættes forholdsmæssigt ved deltidsundervisning.  

Formålet med VEU-godtgørelse (løntabsgodtgørelse) er at give voksne - fortrinsvis kortuddannede - et økonomisk grundlag for at deltage i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (VEU) til og med erhvervsuddannelsesniveau. For at få VEU-godtgørelse skal du enten være i beskæftigelse som lønmodtager eller selvstændig erhvervsdrivende. Medarbejdere, der deltager i et AMU-kursus kan få godtgjort deres løntab ved efteruddannelse med VEU-godtgørelsen. Hvis du får løn under uddannelsen, modtager din arbejdsgiver VEU-godtgørelsen.

Hvem er i VEU-målgruppen?

Som udgangspunkt er du i VEU-målgruppen, hvis dit uddannelsesniveau ikke overstiger niveauet på en erhvervsuddannelse. Det samme gælder, hvis du har en højere eller videregående uddannelse (fx fra universitetet), og du ikke har arbejdet inden for dit uddannelsesområde de seneste 5 år. Det er din A-kasse, der administrerer ordningen og afgør, om du er VEU-berettiget. Hvis du ikke er medlem af en A-kasse, vil vi på Aalborg Handelsskole administrere din VEU-godtgørelse.

Befordringstilskud

Hvis dit uddannelsesniveau ikke overstiger niveauet på en erhvervsuddannelse, kan du få tilskud til dine transportudgifter, når du deltager i AMU-kurser. Befordringstilskuddet gives for daglig transport mellem bopæl og uddannelsessted tur/retur udover 24 km (12 km ud og 12 km hjem). 

Tilskud til kost og logi

Der kan ydes tilskud til kost og logi i forbindelse med deltagelse i AMU-kurser. Det er dog en betingelse, at du har mere end 120 km i transport mellem bopæl og uddannelsessted og retur, eller at det af tidsmæssige eller andre årsager er rimeligt, at du er indkvarteret uden for din bopæl. Dette tilskud bortfalder helt eller delvis, hvis uddannelsesstedet yder kost og logi.

Vi sørger for, at du får de rette papirer, når du skal søge om VEU- eller befordringsgodtgørelse. Kontakt os for yderlig information eller læs mere på www.veug.dk.
Aalborg Handelsskole  |  Strandvejen 25  |  9100 Aalborg  |  Telefon 9936 4600  |  EAN 5798 0005 54375  |  ah@ah.dk