Godtgørelse og tilskud


AMU-kurser

AMU-kurser er tilskudsberettigede. Det betyder, at deltagere som er i beskæftigelse normalt kun betaler et mindre beløb for at deltage (dog gælder der specielle regler for personer med videregående uddannelse - læs mere nedenunder). Prisen afhænger af kursets faglige indhold og længde.

VEU-godtgørelse

For hver medarbejder, der deltager i et AMU-kursus, kan der ydes VEU-godtgørelse på pt. 860 kr. om dagen.

Formålet med VEU-godtgørelse (løntabsgodtgørelse) er at give voksne - fortrinsvis kortuddannede - et økonomisk grundlag for at deltage i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (VEU) til og med erhvervsuddannelsesniveau. For at få VEU-godtgørelse skal du enten være i beskæftigelse som lønmodtager eller selvstændig erhvervsdrivende. Medarbejdere, der deltager i et AMU-kursus, kan få godtgjort deres løntab ved efteruddannelse med VEU-godtgørelsen. Hvis du får løn under uddannelsen, modtager din arbejdsgiver VEU-godtgørelsen.

Det er muligt at få VEU-godtgørelse til deltagere, der tilhører AMU-målgruppen – dvs. primært ufaglærte og faglærte med et uddannelsesniveau, der ikke overstiger en erhvervsuddannelse. Dog kan en deltager med en længerevarende uddannelse, og som ikke har været beskæftiget inden for sit uddannelsesområde de seneste fem år, søge om VEU-godtgørelse.

Personer med videregående uddannelse

Folketinget har 21. december 2010 vedtaget en ny lov (Lov nr. 1570) gældende fra 1. jan. 2011, der betyder, at personer med videregående uddannelse skal betale fuld deltagerbetaling på AMU-kurser (videregående uddannelse er uddannelse på højere niveau end erhvervsuddannelse).

Fuld deltagerbetaling vil på AMU-kurser på Aalborg Handelsskole typisk være på mellem 554–700 kr. pr. kursusdag. Deltagerprisen vil fremgå under det enkelte kursus. Videregående uddannelse er fuldført uddannelse over erhvervsuddannelsesniveau, fx:
  • Merkonom, kommunom, teknonom
  • Erhvervsakademiuddannelse / KVU (fx finansøkonom)
  • Diplomuddannelse fx. HD
  • Professionsbacheloruddannelse (fx lærer, sygeplejerske)
  • Universitetsuddannelse / Masteruddannelse
Dog kan personer med en videregående uddannelse, som er mere end 5 år gammel, og ikke har været anvendt de seneste 5 år, deltage på almindelige vilkår.

Befordringstilskud

Hvis dit uddannelsesniveau ikke overstiger niveauet på en erhvervsuddannelse, kan du få tilskud til dine transportudgifter, når du deltager i AMU-kurser. Befordringstilskuddet gives for daglig transport mellem bopæl og uddannelsessted tur/retur udover 24 km (dvs. 12 km ud og 12 km hjem).

Tilskud til kost og logi

Der kan ydes tilskud til kost og logi i forbindelse med deltagelse i AMU-kurser. Det er dog en betingelse, at du har mere end 120 km i transport mellem bopæl og uddannelsessted og retur, eller at det af tidsmæssige eller andre årsager er rimeligt, at du er indkvarteret uden for din bopæl. Dette tilskud bortfalder helt eller delvis, hvis uddannelsesstedet yder kost og logi.

Vi hjælper gerne med at udfylde de rette papirer, når du skal søge om eksempelvis VEU- eller befordringsgodtgørelse. Kontakt os for yderligere information eller læs mere på www.veug.dk.
Aalborg Handelsskole  |  Strandvejen 25  |  9100 Aalborg  |  Telefon 9936 4600  |  EAN 5798 0005 54375  |  ah@ah.dk