Grundlæggende administration

19-08-2019
Daghold
21-10-2019
Daghold
Kursuspris
AMU-pris for hold- og fjernundervisning:  kr. 4.464,00   Pris uden for AMU-målgruppe: kr. 17.524,50  

Grundlæggende administration


Udvid dine muligheder i flere brancher med grundlæggende administration

Ønsker du at få indsigt og færdigheder inden for administration? Alle virksomheder har brug for medarbejdere, der kan håndtere alsidige opgaver inden for administration, hvad enten de er store eller små. Hvis du gerne vil udvikle dig til et job i denne retning, har vi dette grundlæggende kursus til dig.
 
Du bliver klædt på inden for IT, kommunikation og regnskab, så du vil kunne varetage opgaver inden for administration. Du får værktøjer og træning i skriftlig kommunikation og tekstformulering, brug af tekstbehandling, regneark, præsentationsprogrammer og internettets mange muligheder. På regnskabsdelen vil du kunne behandle kontotyper og kasserapporter, du lærer fakturahåndtering og andre vigtige funktioner inden for virksomhedens daglige bogholderi. Desuden får du træning i engelske termer på grundlæggende niveau, så du kan udføre udvalgte opgaver i virksomheder, der samarbejder med engelsktalende partnere eller er en del af en international koncern.

Kursus indhold

Modul 1 – Anvendelse af de nyeste IT-værktøjer – 9 dage

Tekstbehandling – Word

 • Du lærer basisfunktioner I Word til indskrivning og formatering af mindre tekster som f.eks. breve og opslag, herunder redigeringsfaciliteter, margener, stavekontrol, skemaer og opstillinger.

Regneark – Excel

 • Du lærer basisfunktioner I Excel til at oprette nye og redigere eksisterende regneark samt at oprette enkle former, sortere og filtrere data samt definere udskrifter.

E-mail – Outlook

 • Du lærer at anvende mailsystem, herunder formulering af gode og læsevenlige mails, sende og modtage mails, anvende links og vedhæftede filer samt benytte kalendersystemet til opgavestyring.

 

Informationssøgning på internettet

 • Du lærer hurtigt og rationelt at søge informationer på internettet, herunder at oprette søgekriterier og forståelse af internettets centrale betydning som informationskilde.

Præsentationsprogram – PowerPoint

 • Du lærer at fremstille flotte PowerPoint præsentationer til f.eks. informationsskærme og salgspræsentationer. Du vil kunne anvende værktøjets layoutprincipper og tilrettelægge præsentationen i forhold til formålet og virksomhedens behov.

MODUL 2 – Skriftlig kommunikation, referatteknik og mødeplanlægning – 15 dage

 • Du lærer at skrive på et retskrivningsmæssigt og korrekt dansk og bruge sproget til at formulere veldisponerede, forståelige og målrettede tekster, og du får kendskab til sproglige udviklinger og opslagsværker.

 • Du lærer at formulere tekster til såvel internt som eksternt brug i et flydende og letforståeligt sprog under hensyntagen til målgruppe og virksomhedens profil.

 

 • Du lærer at skrive forskellige typer af referater fra bl.a. møder og samtaler og kan ved hjælp af lytte- og notatteknikker fastholde det væsentlige. Du bliver bevidst om, hvad referatet efterfølgende skal anvendes til og kan afpasse sprog, indhold, opbygning og distributionsform hertil, under hensyntagen til mødetype og målgruppe.

 

 • Du lærer at tilrettelægge og udføre administrative opgaver i forbindelse med møder og konferencer og opfølgning på aktiviteterne.

 

 • Du lærer at sætte rammer og lægge en strategi for forskellige typer samtaler med kunder, borgere og kolleger, herunder at anvende et sprogbrug tilpasset samtalens formål. Du lærer om kropssprog, aktiv lytning og relevante spørgeteknikker samt at give konstruktiv feedback, så de administrative kommunikative opgaver løses bedst muligt.

 

 • Du lærer om engelske termer inden for administration og service.  Du lærer at anvende sproget i forhold til målgruppen, sted og medie.

MODUL 3 – Introduktion til virksomhedens daglige bogholderi – 6 dage

 • Du lærer at skelne mellem resultat- og balancekonti og at anvende en simpel kontoplan til postering af de daglige bilag i virksomheden.

 

 • Du lærer at registrere bilag til bogholderiet vedrørende køb, salg og omkostninger, at udarbejde en kasserapport med udregninger, posteringer og afstemninger. Du får desuden kendskab til Momsvejledningen og kan beregne og registrere moms, herunder foretage digital indberetning og betaling til SKAT.

 

 • Du lærer at foretage de daglige registreringer i et økonomistyringsprogram og arbejde med finansdelen af programmet o g kan udskrive journaler og kontokort. Du får desuden kendskab til søgning efter opdaterede oplysninger, der relaterer til regnskabslove m.m.

Forudsætninger

Der kræves ingen særlige forudsætninger for at deltage på kurset.

Antal kursusdage

30 dage
Fagnummer 44373

Anvendelse af præsentationsprogrammer

Varighed: 2 dage
Målgruppe: Uddannelsesmålet retter sig mod AMU-målgruppen. Dvs. personer med en uddannelsesbaggrund til og med erhvervsuddannelsesniveauet. Deltageren kan fremstille grafisk præsentationsmateriale med præsentationsprogrammer, f.eks. til foredrag, informationsskærme og salgspræsentationer. Deltageren kan anvende værktøjets layoutprincipper på et grundlæggende niveau og kan tilrettelægge præsentationen på en hensigtsmæssig måde i forhold til formålet og virksomhedens behov.
Fagnummer 44377

Møde- og konferencetilrettelæggelse

Varighed: 3 dage
Målgruppe: Uddannelsesmålet retter sig mod AMU-målgruppen. Dvs. personer med en uddannelsesbaggrund til og med erhvervsuddannelsesniveauet. Deltageren kan tilrettelægge og udføre administrative funktioner i forbindelse med
møder og konferencer samt foretage den fornødne administrative opfølgning herpå. Deltageren kan vurdere valg af mødetype og arbejdsform i forhold til mødeformål, samt udarbejde tids- og handlingsplan, dagsorden og program for konferencer.
Deltageren kan varetage reservationer, klargøring og forplejning i forbindelse med afholdelse af møder eller konferencer samt planlægge hotelindkvartering og transport.
Fagnummer 44978

Jobrelateret fremmedsprog med nuanceret ordforråd

Varighed: 5 dage
Målgruppe: Uddannelsesmålet retter sig mod AMU-målgruppen. Dvs. personer med en uddannelsesbaggrund til og med erhvervsuddannelsesniveauet. Deltageren kan, i jobfunktioner hvortil der kan udvikles arbejdsmarkedsuddannelser, anvende det givne fremmedsprog i komplekse og avancerede kommunikative situationer, hvilket sætter deltageren i stand til at udføre sine daglige arbejdsfunktioner med anvendelse af fremmedsproget.
Deltageren kan på dette niveau bruge fremmedsproget situationsbestemt i forhold til målgruppe, sted og medie.

Uddannelsen kan gennemføres i fremmedsprogene engelsk, tysk, fransk, spansk, italiensk og svensk.
Fagnummer 45965

Placering af resultat- og balancekonti

Varighed: 2 dage
Målgruppe: Administrative medarbejdere med lidt eller uden regnskabsmæssig erfaring, i handels- og servicevirksomheder eller institutioner. Kurset henvender sig til medarbejdere, der varetager registrering og bogføring af daglige bilag. Deltageren kan skelne mellem resultat- og balancekonti og anvende en simpel kontoplan til postering af de daglige bilag i en handelsvirksomhed.

Deltageren har opnået kendskab til forskellige virksomhedstyper og virksomhedsformer, og er bekendt med den tilhørende lovgivning, hvilket giver den nødvendige indsigt i forskellige regnskabers opbygning. Den viden kan medarbejderen anvende i det daglige regnskabsarbejde.
Fagnummer 45969

Daglig registrering i et økonomistyringsprogram

Varighed: 2 dage
Målgruppe: Administrative medarbejdere med lidt regnskabsmæssig erfaring i handels- og servicevirksomheder eller institutioner. Kurset henvender sig til medarbejdere, der varetager registrering og bogføring af daglige bilag. Deltageren kan foretage virksomhedens daglige registreringer i et økonomistyringsprogram og arbejde med finansdelen af programmet, på baggrund af kendskab til et økonomistyringsprograms indhold og muligheder.

Deltageren kan foretage daglige registreringer i økonomistyringsprogrammets kassekladde samt udskrive tilhørende journaler og kontokort.
Deltageren kender og kan søge på hjemmesider, der er relaterede til regnskabslove m.m., og kan således holde sig ajour med de ændringer, der sker på området.
Fagnummer 46489

Informationssøgning på internettet til jobbrug

Varighed: 1 dag
Målgruppe: Uddannelsen er udviklet til AMU-målgruppen. Dvs. personer med en uddannelsesbaggrund til og med erhvervsuddannelsesniveauet. Deltageren kan hurtigt og rationelt søge informationer på internettet i forbindelse med udførelse af sin jobfunktion i faglærte eller ufaglærte job. Herunder kan deltageren oprette hensigtsmæssige søgekriterier for at udvide eller indsnævre søgningen afhængig af den arbejdsopgave som deltageren skal løse.

Deltageren har forståelse for og indsigt i internettets aktualitet og centrale betydning som informationskilde for virksomheden fx ved søgning af regler og bekendtgørelser både nationale og internationale, som har betydning for virksomhedens virke.
Fagnummer 47217

Indskrivning og formatering af mindre tekster

Varighed: 2 dage
Målgruppe: Uddannelsesmålet retter sig mod AMU-målgruppen. Dvs. personer med en uddannelsesbaggrund til og med erhvervsuddannelsesniveauet. Deltageren kan benytte basisfunktioner i tekstbehandling til indskrivning og formatering af mindre tekster som fx breve og opslag samt anvende redigeringsfaciliteter til fx sletning, flytning og kopiering af tekst. Endvidere kan deltageren definere enkel sideopsætning, herunder fx margener og sidenummerering samt anvende tekstbehandlingsprogrammets stavekontrol og hjælpefunktion. Ved hjælp af programmets tabelfunktion kan deltageren desuden oprette enkle skemaer og opstillinger i form af fx prislister og notater.
Fagnummer 47218

Anvendelse af regneark til enkle beregninger

Varighed: 2 dage
Målgruppe: Uddannelsesmålet retter sig mod AMU-målgruppen. Dvs. personer med en uddannelsesbaggrund til og med erhvervsuddannelsesniveauet. Deltageren kan oprette nye og redigere eksisterende regneark samt oprette enkle formler og foretage flytning og kopiering heraf under hensyntagen til regnearkets opbygning. Desuden kan deltageren formatere et regneark, så det er præsentabelt og overskueligt, og sortere og filtrere data i eksempelvis kundelister, lageroptegnelser, prislister eller varefortegnelser samt definere sideopsætning til udskrivning af regneark.
Fagnummer 47293

E-mail til jobbrug

Varighed: 2 dage
Målgruppe: Uddannelsesmålet retter sig mod AMU-målgruppen. Dvs. personer med en uddannelsesbaggrund til og med erhvervsuddannelsesniveauet. Deltageren kan anvende et mailsystem, i forbindelse med sine opgaver, til såvel intern som ekstern kommunikation. Herunder kan deltageren formulere gode og læsevenlige mails og udnytte mediets præmisser fx anvende links og vedhæfte filer og har kendskab til andre online-kommunikationsformer – fx chat. Ligeledes kan deltageren anvende et mailsystem til planlægningsopgaver og kan bruge disse i forbindelse med intern kommunikation og samarbejde.
Fagnummer 47297

Kommunikation og feedback i administrativt arbejde

Varighed: 1 dag
Målgruppe: Uddannelsen er udviklet til personer i faglærte og ufaglærte jobs, som arbejder med eller ønsker at arbejde med borger- og kundekontakt knyttet til det administrative arbejde. Deltageren kan sætte rammer og lægge en strategi for forskellige typer samtaler med kunder, borgere og kolleger, fx vejlednings- og rådgivningssamtaler. Deltageren kan anvende et sprogbrug tilpasset samtalens formål og hermed bidrage til en effektiv opgave- og problemløsning. Herunder kan deltageren aflæse kropssprog, anvende aktiv lytning og relevante spørgeteknikker samt give konstruktiv feedback, sådan at de administrative kommunikative opgaver løses bedst muligt.
Fagnummer 47298

Referat- og notatteknik

Varighed: 2 dage
Målgruppe: Uddannelsen er udviklet til ufaglærte og faglærte medarbejdere i større eller mindre virksomheder, der arbejder med administration og andre arbejdsopgaver som indebærer notat- og referatopgaver. Deltageren kan i rollen som referent fastholde det væsentlige fra møder, samtaler mv. ved hjælp af forskellige lytte- og notatteknikker, fx notater på papir og elektronisk, mindmaps og lydoptagelser. På basis af notaterne eller lydoptagelser kan deltageren skrive forskellige typer af referater afpasset efter mødetype og målgruppe i forbindelse med udførelse af sin administrative funktion.
Endvidere er deltageren bevidst om hvad referatet efterfølgende skal anvendes til og kan afpasse sprog, indhold, opbygning distibutionsform hertil.
Fagnummer 47299

Skriftlig kommunikation - sprog og sprogbrug

Varighed: 2 dage
Målgruppe: Uddannelsen er udviklet til ufaglærte og faglærte medarbejdere i større eller mindre virksomheder, der arbejder med skriftlig kommunikation. Deltageren kan i forbindelse med varetagelse af administrative funktioner skrive på et retskrivningsmæssigt og grammatisk korrekt dansk og bruge sproget til at formulere veldisponerede, forståelige og målrettede tekster.
Endvidere har deltageren kendskab til kilder, og kan anvende disse til at hente orientering om nye sproglige udviklinger, fx anvende elektroniske og andre opslagsværker med henblik på at have opdateret viden om sproget og sprogbrug.
Fagnummer 47300

Tekster på papir - formulering og opbygning

Varighed: 2 dage
Målgruppe: Uddannelsen er udviklet til ufaglærte og faglærte medarbejdere i større eller mindre virksomheder, der arbejder med eller ønsker at arbejde med skriftlig kommunikation. Deltageren kan i forbindelse med varetagelse af administrative funktioner, disponere og skrive tekster, som skal anvendes til ekstern og intern skriftlig kommunikation. Endvidere kan deltageren formulere sig i et flydende og letforståeligt sprog afpasset efter målgruppen og interne krav, fx virksomheds profil eller sprogpolitik. Endeligt kender deltageren til de skriftsproglige og opsætningsmæssige krav, der kendetegner printede/trykte tekster, og kan opbygge skabeloner, som sikrer et fælles grundlag i den skriftlige kommunikation.
Fagnummer 47381

Bilagsbehandling med efterfølgende kasserapport

Varighed: 2 dage
Målgruppe: Uddannelsen er udviklet til ufaglærte og faglærte medarbejdere i større eller mindre virksomheder, med lidt eller uden regnskabsmæssig erfaring, der arbejder med registrering og bogføring af daglige bilag. Deltageren kan registrere dagligt forekommende bilag til finansbogholderiet, vedrørende køb og salg og omkostninger, og udarbejde en kasserapport, med tilhørende udregninger, postering og kassedifference samt afstemninger.

Deltageren har kendskab til Momsvejledningen og dens almindelige regler. Deltageren kan beregne og registrere moms samt afslutte det periodiske momsregnskab, herunder foretage digital indberetning og betaling til SKAT.
Kursusagent
Modtag en e-mail når der oprettes nye hold på dette kursus!
Næste hold start:

19-08-2019

Slutdato:

11-10-2019

Tilmeldingsfrist:

18-08-2019

Varighed:

30 dage

Kontakt:

Camilla Bach
Tlf.:9133 3302
cab@ah.dk

Undervisningssted:

Aalborg Handelsskole
Langagervej 16
9220 Aalborg Ø

Afholdelsesform:

Dagundervisning

Min. antal deltagere:

16

Aalborg Handelsskole  |  Strandvejen 25  |  9100 Aalborg  |  Telefon 9936 4600  |  EAN 5798 0005 54375  |  ah@ah.dk