Løn og personale

06-05-2019
Daghold
02-09-2019
Daghold
21-10-2019
Daghold
Kursuspris
AMU-pris for hold- og fjernundervisning:  kr. 4.030,00   Pris uden for AMU-målgruppe: kr. 17.740,50  

Løn og personale


Kurset er for dig, der gerne vil arbejde med løn og personale/HR

Kurset er for dig, der ønsker kompetencer inden for løn og personale, så du kan varetage jobfunktioner, hvor der indgår opgaver som

 • Lønberegning og lønrapportering
 • Udarbejdelse og afstemning af lønsedler
 • Personalejura i lønberegningen
 • Persondataloven og ferieloven
 • Personalesamtaler og den svære samtale
 • Administrativ håndtering af afskedigelsessager
 • Forebyggelse og administrativ HR-støtte ved stress på arbejdspladsen
 • Planlægnings-, kommunikations-  og præsentationsværktøjer

Kursus indhold

Modul 1 Lær at lave løn i praksis – 8 dage  

 • Lønberegning ved barsel, ferie, sygdom, ansættelser og fravær
 • Opbygning og tilpasning af de nødvendige kartoteker i lønsystemer
 • Udarbejdelse af lønsedler
 • Anvendelse af tidsregistreringssystem
 • Udtræk og kontrol af data om arbejdstid, fravær og ferie
 • Bogføring af løn
 • Afstemning af lønbogholderi
 • Digitale indberetninger, herunder SKAT og sygefravær
 • Viden om rettigheder og forpligtelser 

Modul 2 Håndtering af ferieloven – 2 dage

 • Overblik over ændringerne og overgangsregler
 • Ferielovens opbygning og indhold
 • Modregninger, optjening, afvikling og udbetaling

Modul 3 Håndtering af persondataloven – 2 dage

 • Procedurer i de administrative opgaver for håndtering af data
 • Identificere risici og foretage sikkerhedsforanstaltninger som led i de administrative opgaver
 • Selvstændigt skelne mellem almindelige og følsomme oplysninger

Modul 4 Personale/HR - Personalesamtaler, vejledning, kommunikation og afskedigelser – 15 dage

 • Indhente relevant personalejuridisk materiale
 • Daglig behandling af personalesager
 • Deltage ved svære samtaler
 • Deltage ved forberedelse og gennemførelse af samtaler og opfølgningssamtaler
 • Sikre at samtalerne sker på en hensigtsmæssig måde
 • Administration af værktøjer, der støtter svære samtaler
 • Planlægge, gennemføre og fastlægge mål og indhold i personalesamtaler
 • Anvende relevante interview- og spørgeteknikker
 • Gennemføre den motiverende samtale
 • Medvirke til behandling af afskedigelsessager, herunder indhentning af relevant materiale
 • Forebyggelse og HR-støtte ved stress på arbejdspladsen
 • Værktøjer til kommunikation og præsentation, herunder korrekt sprogbrug til såvel skriftlig som mundtlig konstruktiv formidling til ledelse og medarbejdere

Modul 5 – Personale/HR - Forebyggelse og HR-støtte ved stress på arbejdspladsen – 3 dage

 • Vejledning af virksomhedens ledelse om forebyggelse af stress på arbejdspladsen
 • Lær at aflæse/afkode signaler på stress
 • Udarbejdelse af stresspolitik og trivselsundersøgelser
 • Lovgivning og støttemuligheder vedrørende stress   Forudsætninger

   Der kræves ingen særlige forudsætninger for at deltage på kurset.

   Antal kursusdage

   30 dage
   Fagnummer 40012

   Personalejura i lønberegning

   Varighed: 2 dage
   Målgruppe: Medarbejdere med hovedbeskæftigelse i regnskabs-/økonomifunktionen, der arbejder med lovgivningen i personaleforhold og lønberegninger. Deltageren kan arbejde med lønberegninger i virksomhedens personale/regnskabsafdeling i overensstemmelse med den gældende lovgivning på området.
   Deltageren kan søge informationer om gældende love og regelsæt inden for lønområdet, eksempelvis funktionærloven, ferieloven, dagpengeloven, barsel mv. og kan anvende denne viden ved varetagelsen af det administrative arbejde i regnskabsafdelingen, herunder lønberegninger bl.a. ved medarbejdernes sygdom, barsel og ved ansættelser/fratræden.
   Fagnummer 40013

   Lønberegning og lønrapportering

   Varighed: 2 dage
   Målgruppe: Medarbejdere med hovedbeskæftigelse i regnskabs-/økonomifunktionen, der arbejder med lovgivningen i personaleforhold og lønberegninger. Deltageren kan foretage lønberegning og lønudbetaling i et it-baseret lønsystem. Deltageren kan foretage opbygning og tilpasning af de nødvendige kartoteker i lønmodulet i et it-økonomisystem, samt kan foretage registreringer og opdateringer med henblik på lønberegning til medarbejderne og rapportering til ledelsen og myndigheder.
   Fagnummer 40382

   Forebyggelse af stress på arbejdspladsen

   Varighed: 2 dage
   Målgruppe: Administrative medarbejdere, der typisk arbejder med HR-opgaver, herunder opgaveløsninger i funktionsområdet fra personaleadministrative opgaver til strategiske personaleudviklingsopgaver. Deltageren kan, i sin funktion som HR medarbejder, vejlede virksomhedens ledelse, personaleansvarlige og/eller virksomhedens miljøansvarlige, i anvendelsen af procedurer og værktøjer, der kan være med til at forebygge stress på arbejdspladsen. Det kan eksempelvis være instruktion af ledere og medarbejdere i aflæsning af signaler på stress, gennemførelse af trivselsundersøgelser og vurdering af jobbeskrivelser. Deltageren kan bidrage til udarbejdelsen af en stresspolitik.
   Fagnummer 40383

   Administrativ HR-støtte ved stress

   Varighed: 1 dag
   Målgruppe: Ufaglærte og faglærte administrative medarbejdere, der arbejder med eller ønsker at arbejde med HR-opgaver, herunder vejledning i forbindelse med arbejdsrelateret stress på arbejdspladsen. Den administrative HR-medarbejderen kan alene eller i samarbejde med arbejdsmiljøorganisationen orientere den enkelte medarbejder, ledere og andre personaleansvarlige om det lovgivningsmæssige grundlag, som relaterer sig til arbejdsrelateret stress og hvilke støttemuligheder, det giver arbejdspladsen og den enkelte.

   Endvidere kan deltageren orientere ledere, andre personaleansvarlige og medarbejdere om arbejspladsens konkret vedtagne aktiviteter, der støtter stressramte medarbejdere, såfremt disse er formuleret på arbejdspladsen. Såfremt arbejdspladsen ikke har en stresshåndteringspolitik kan deltageren indhente oplysninger fra fx Center for stress og trivsel, til understøttelse af arbejdspladsens arbejde med at udarbejde en stresshåndteringspolitik, såfremt arbejdspladsen ønsker en sådan.

   Endeligt kan deltageren medvirke ved udarbejdelse af plan til den stressramte medarbejder i forbindelse med dennes tilbagevending på arbejdspladsen.

   Deltageren skal til understøttelse af sin funktion kunne indhente informationer om psykisk arbejdsmiljø, herunder lovgivning, vejledninger og materiale fra fx Arbejdstilsynet, BAR, Videncenter for Arbejdsmiljø og Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø mv.
   Fagnummer 40386

   Vejledning om personlig arbejdsplanlægning

   Varighed: 2 dage
   Målgruppe: Administrative medarbejdere, der typisk arbejder med HR-opgaver, herunder hjælper ledere og medarbejdere med metoder til styrkelse af den personlige effektivitet. Deltageren kan i funktionen som HR-medarbejder vejlede ledere og medarbejdere om brugen af virksomhedsrelevante personlige planlægningsværktøjer til effektivisering og prioritering af den enkeltes arbejdsplanlægning. Deltageren kan administrere, vedligeholde og anvende disse værktøjer. Deltageren kan ud fra en vurdering af arbejdssituationen rådgive ledere og medarbejdere om effekten af det enkelte værktøj.
   Fagnummer 40388

   De svære samtaler - procedurer og værktøjer

   Varighed: 2 dage
   Målgruppe: Administrative medarbejdere, der typisk arbejder med HR-opgaver, herunder procedurer og værktøjer, der kan hjælpe personaleansvarlige med gennemførelsen af svære samtaler. Deltageren kan i funktionen som HR-medarbejder med procedurer og værktøjer bistå og vejlede personaleansvarlige i forberedelses-, gennemførelses- og opfølgningsfasen på svære samtaler, så processen af de svære samtaler fx omsorgssamtalen, advarselssamtalen og afskedigelsessamtalen foregår på en udbyttegivende måde med respekt for overenskomster og lovgivningsmæssige bestemmelser.

   Deltageren kan i funktionen som HR-medarbejder også selvstændigt gennemføre svære samtaler indenfor afgrænsede områder fx syge- og fraværssamtaler.

   Deltageren kan administrere og vedligeholde procedurer og værktøjer til understøtning af de svære samtaler fx kommunikationsguide og procesguide.
   Fagnummer 40395

   Anvendelse af Ferieloven

   Varighed: 2 dage
   Målgruppe: Administrative medarbejdere, der arbejder med HR-relaterede opgaver, herunder opgaveløsninger i funktionsområdet fra personaleadministrative opgaver til strategiske personaleudviklingsopgaver. Deltageren kan orientere medarbejderne om disses grundlæggende rettigheder og pligter i henhold til Ferieloven. Deltageren kan genkende problemstillinger, som kan henføres under reglerne i Ferieloven og deltageren kan vurdere, i hvilket omfang problemstillingen rejst af en medarbejder bør henvises til videre behandling af en fagjurist.
   Fagnummer 40406

   Praktisk håndtering af personalejuridiske opgaver

   Varighed: 1 dag
   Målgruppe: Administrative medarbejdere, der arbejder med HR-relaterede opgaver, herunder opgaveløsninger i funktionsområdet fra personaleadministrative opgaver til strategiske personaleudviklingsopgaver. Medarbejderen arbejder med personalejura. Deltageren kan i samarbejde med den juridiske ansvarlige medvirke i den daglige behandling af personalesager, herunder kommunikation af afgørelser og retningslinier til medarbejderne.
   Deltageren kan selvstændigt indhente relevant materiale til brug for behandling af personalesager, herunder eksempelvis retsregler og tidligere afgørelser vedrørende ansættelse, afskedigelse, overarbejde, sygdom mv.
   Fagnummer 40446

   Gennemførelse af personalesamtaler

   Varighed: 3 dage
   Målgruppe: Kurset retter sig mod AMU-målgruppens ledere med personaleansvar. Det vil sige ledere med en uddannelsesbaggrund til og med erhvervsuddannelsesniveau. Deltageren kan i ledelsesfunktionen afholde relevante personalesamtaler på det operationelle niveau, herunder ansættelses- og afskedigelsessamtaler med medarbejdere.

   I jobfunktionen indgår:
   · Fastlæggelse af de forskellige personalesamtalers formål og indhold
   · At samtalen har værdi for begge parter
   · Kendskab til faktorer, der skaber en god personalesamtale
   · Anvendelse af relevant interview- og spørgeteknik
   Fagnummer 44396

   Præsentationsteknik i administrative funktioner

   Varighed: 3 dage
   Målgruppe: Uddannelsesmålet retter sig mod AMU-målgruppen. Dvs. personer med en uddannelsesbaggrund til og med erhvervsuddannelsesniveauet. Deltageren kan i forbindelse med administrative funktioner selvstændigt planlægge, forberede, gennemføre en effektiv præsentation af et konkret emne eller projekt ved anvendelse af hensigtsmæssige præsentationsteknikker og præsentationsværktøjer, udvalgt på baggrund af målgruppen for præsentationen. Efter præsentationen kan deltageren evaluere forløbet, ved brug af selvevaluering eller gennem deltagerevaluering.
   Fagnummer 46798

   Administrativ behandling af afskedigelsessager

   Varighed: 2 dage
   Målgruppe: Uddannelsen er udviklet til ufaglærte og faglærte medarbejdere i større eller mindre virksomheder, der arbejder, eller ønsker at arbejde administrativt med HR-relaterede opgaver, herunder opgaveløsninger i funktionsområdet fra personaleadministrative opgaver til strategiske personaleudviklingsopgaver. Deltageren kan som administrativ medarbejder i en HR-funktion i samarbejde med den juridisk personaleansvarlige medvirke til behandling af afskedigelsessager i forhold til virksomhedens gældende retningslinjer samt gældende lovgivning. Deltageren kan indhente og udarbejde relevant dokumentation mv., som skal anvendes i afskedigelsessagen, fx dokumentation for advarsel, indhentning af partshøring og udarbejdelse af aftalebrev om eventuelle særlige forhold vedrørende afskedigelsen.

   Deltageren kan endvidere selvstændigt indhente relevant materiale til brug for behandling af afskedigelsessager i forhold til fx Funktionærloven. Dette kan eksempelvis dreje sig om retsregler om opsigelsesvarsler, fritstilling samt sygemelding under opsigelsesperiode.
   Fagnummer 47299

   Skriftlig kommunikation - sprog og sprogbrug

   Varighed: 2 dage
   Målgruppe: Uddannelsen er udviklet til ufaglærte og faglærte medarbejdere i større eller mindre virksomheder, der arbejder med skriftlig kommunikation. Deltageren kan i forbindelse med varetagelse af administrative funktioner skrive på et retskrivningsmæssigt og grammatisk korrekt dansk og bruge sproget til at formulere veldisponerede, forståelige og målrettede tekster.
   Endvidere har deltageren kendskab til kilder, og kan anvende disse til at hente orientering om nye sproglige udviklinger, fx anvende elektroniske og andre opslagsværker med henblik på at have opdateret viden om sproget og sprogbrug.
   Fagnummer 47379

   Udarbejdelse og afstemning af lønsedler

   Varighed: 2 dage
   Målgruppe: Uddannelsen er udviklet til ufaglærte og faglærte medarbejdere i større eller mindre virksomheder, der primært arbejder i regnskabs-/økonomifunktionen og arbejder med lønberegning og lønbogholderi. Deltageren kender de enkelte poster der indgår i en lønseddel og kan foretage en korrekt udregning og bogføring af løn. Deltageren kan foretage afstemning mellem lønudbetaling og bogholderiet samt foretage digitale indberetninger til myndighederne og relevante dataudtræk.

   Ved udarbejdelsen af lønsedler er deltageren bekendt med såvel de gældende overenskomster som den gældende lovgivning, og kan anvende den viden ved lønberegninger.
   Fagnummer 47382

   Anvendelse af periodisk beregning og registrering

   Varighed: 2 dage
   Målgruppe: Uddannelsen er udviklet til ufaglærte og faglærte medarbejdere i større eller mindre virksomheder, med lidt eller uden regnskabsmæssig erfaring, der arbejder med registrering og bogføring af daglige bilag. Deltageren kan anvende periodisk beregning og registrering i forbindelse med løn, afskrivninger og salg af inventar. Deltageren har kendskab til opbygning af en lønseddel, og kan bogføre løn, samt foretage afregninger digitalt til SKAT m.fl.
   Deltageren har kendskab til lovgivningen omkring afskrivninger og salg af anlægsaktiver, og kan beregne og bogføre både lineære afskrivninger og saldoafskrivninger.
   Vedrørende køb og salg kan deltageren foretage beregninger af tab eller fortjeneste, samt bogføre de heraf afledte poster.
   Fagnummer 48653

   Håndtering af personoplysninger

   Varighed: 2 dage
   Målgruppe: Uddannelsen er udviklet til ufaglærte og faglærte administrative medarbejdere i større eller mindre institutioner og virksomheder, der arbejder med personoplysninger. Deltageren kan behandle personoplysninger i overensstemmelse med persondataloven samt databeskyttelsesforordningen og selvstændigt skelne mellem almindelige og følsomme oplysninger.

   Deltageren kan identificere risici og foretage sikkerhedsforanstaltninger i de administrative opgaver.

   Deltageren kan fastlægge procedurer i de administrative opgaver for berigtigelse og sletning af data samt håndtering ved databrud.

   Deltageren kan anvende vejledninger og andet hjælpemateriale fra Datatilsynet i relation til de administrative opgaver.
   Kursusagent
   Modtag en e-mail når der oprettes nye hold på dette kursus!
   Næste hold start:

   06-05-2019

   Slutdato:

   26-06-2019

   Tilmeldingsfrist:

   03-05-2019

   Varighed:

   30 dage

   Kontakt:

   Janne Lund Bech
   Tlf.:2788 6014
   jlb@ah.dk

   Undervisningssted:

   Aalborg Handelsskole
   Langagervej 16
   9220 Aalborg Ø

   Afholdelsesform:

   Dagundervisning

   Min. antal deltagere:

   16

   Aalborg Handelsskole  |  Strandvejen 25  |  9100 Aalborg  |  Telefon 9936 4600  |  EAN 5798 0005 54375  |  ah@ah.dk