Årsrapport og regnskabsanalyse (akademi- og merkonomfag)


Faget giver indsigt i den grundlæggende regnskabslovgivning som grundlag for at beskrive, analysere og vurdere eksterne årsrapporter. Faget kvalifi cerer endvidere til at kunne se sammenhænge mellem den interne økonomistyring og den eksterne lovbestemte rapportering. Faget behandler følgende emneområder:

  • Regnskabslovgivningen
  • Årsrapporten
  • Virksomhedsanalyse og risikoafdækning
  • Værdiansættelse

Faget kan indgå som et af valgfagene på akademiuddannelsen i Økonomi- og ressourcestyring. Men du kan også vælge at følge faget som enkeltstående kursus.

Undervisning

Uddannelsen gennemføres som fjernundervisning og undervejs er der mulighed for at deltage i fire workshop. Fremmøde til eksamen er dog en betingelse.

Adgangsbetingelser

Relevant erhvervsuddannelse, gymnasial uddannelse eller anden relevant uddannelse på tilsvarende niveau samt som minimum 2 års relevant erhvervserfaring

Hvem kan deltage?

  • Beskæftigede efter aftale med arbejdsgiver
  • Ledige med mulighed for 6-ugers jobrettet uddannelse
  • Aktiveringsberettigede ledige med en jobplan

Deltagerbetaling og økonomi

Deltagerbetalingen er 6.000 kr. pr. fag. Prisen er inkl. bøger. 
 
Beskæftigede kan søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU). Se nærmere på www.svu.dk

Yderligere oplysninger

Spørgsmål til akademifaget 'Regneark til økonomistyring' kan ske til Camilla Bach, tlf. 9133 3302, cab@ah.dk.

Ønsker du vejledning i forbindelse med akademi- og merkonomuddannelsen, så kontakt uddannelseskonsulent Per Holm Christensen på tlf. 2710 0176 eller e-mail pech@ah.dk.

Undervisningen gennemføres i samarbejde med UCN act2learn.

Om akademiuddannelse

Akademiuddannelser (tidligere kaldet merkonomuddannelser) udbydes som Åben Uddannelse. Fagene er derfor ofte tilrettelagt som en deltidsuddannelse, men kan også tilrettelægges på fuld tid. Akademiuddannelsen er modulopbygget, og en hel uddannelse svarer til 1 års studietid på fuld tid (60 ECTS point). Betegnelsen merkonom kan inden for det merkantile område benyttes, når fag svarende til 40 ECTS point er gennemført.

Hvert enkelt af uddannelsens fag kan læses selvstændigt og med den samlede retning opnår du stor ekspertise på det økonomiske felt. Relevante jobs med afsæt i uddannelsen og øvrig erhvervserfaring kan være controller, regnskabsansvarlig, konsulent etc.

Aktuelle forløb

Erhvervsøkonomi (akademi- og merkonomfag)
Næste startdato: 17/09 2019
(1 hold)
Per Holm Christensen Uddannelseskonsulent
27100176
27100176
Aalborg Handelsskole  |  Strandvejen 25  |  9100 Aalborg  |  Telefon 9936 4600  |  EAN 5798 0005 54375  |  ah@ah.dk